Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
27-06-2020
Cho em hỏi là uống thuốc tránh thai hằng ngày bao lâu thì có thể quan hệ an toàn ạ
133 87
2 1
Quan tâm
Thích Bình luận
0
Hi
Thích Bình luận
1 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Hàng ngày ngày để an toàn nhất là sau viên thứ 7
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan hệ với nhau để tạo ra một số người
Thích Bình luận
0 0
Qt
Thích Bình luận
0 0
Cc
Thích Bình luận
0 0
Wu
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Quan tam
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
Quan tam
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
..m
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tam
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận